عقل از دیدگاه مولوی
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخلاف برخی عارفان که از سر بی مهری به عقل می نگرند، اما مولوی در آثار خود به ویژه در مثنوی معنوی با اهتمامی ویژه به عقل نگریسته است او تمام گونه ها و اطلاقات عقل و زوایای آن را مورد بررسی قرار داده است. از این رو گاه ایشان به نکوهش و گاه به ستایش عقل پرداخته است وی در مواردی مقام راهبری را به عقل سپرده و بیان می کند که کدام گونه عقل است که آدمی را به مقصد می رساند وکدام گونه آن آدمی را از رسیدن به هدف باز می دارد. از آنجا که به نظر مولوی، عقل های جزوی، معاش وهم و خیال اند لذا وی به نکوهش آن می پردازد و معتقد است که این عقول نمی توانند راهبر انسان باشند ولی از دیگرسو، عقل های کل، کلی را به عنوان عقولی راهگشا معرفی می کند و اظهار می دارد که این عقل ها هستند که می توانند سرانجام انسان را به سر منزل مقصود برسانند.